Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Definitie
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
Groenteschuurtjeonline, de rechtspersoon mts. ’t Groenteschuurtje, gevestigd aan de Oostkapelseweg 87 4353EG Serooskerke, ingeschreven onder KvK-nummer 22034802.
Afnemer: Een consument of bedrijf dat gebruik maakt van diensten van groenteschuurtjeonline en opdrachten en orders via deze internetsite 
doorgeeft en op deze manier een overeenkomst aangaat met ‘t Groenteschuurtje.
Begunstigde: De persoon of het bedrijf die of dat een bestelling ontvangt die bij groenteschuurtjeonline is besteld.

Artikel 2 Toepasselijkheid 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten door ‘t Groenteschuurtje aangegaan met derden via groenteschuurtjeonline. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de bepalingen van deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden geacht door de betrokken partijen te zijn geaccepteerd. Bij het bestellen in de webshop op groenteschuurtjeonline en het uitvoeren van de betaling, accepteert de klant de algemene voorwaarden. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en zullen na ondertekening van beide partijen als aanvulling op de Algemene Voorwaarden worden geaccepteerd.

Artikel 3 Aanbiedingen / Overeenkomsten 
Alle door of namens ‘t Groenteschuurtje in dag- of weekbladen, via e-mail, internet, of in sociale media gedane aanbiedingen terzake van prijzen, offertes, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor ‘t Groenteschuurtje op geen enkele wijze bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 4 Overmacht 
Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet ‘t Groenteschuurtje dit de koper zo snel mogelijk per telefoon met schriftelijke bevestiging berichten, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. ‘t Groenteschuurtje kan in geval van overmacht – na overleg met de klant – de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan. 
Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde soortgelijke omstandigheden: 
- te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveringsbedrijven, 
- belemmerende maatregelen van overheidswege, 
- geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat, -- rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen, 
- geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productie apparaat van – of werkstakingen of uitsluiting in – ‘t Groenteschuurtje of in dat waarvan goederen of grondstoffen c.q. producten worden betrokken, 
- storingen op internetcomputers en -servers en/of telefoonverbindingen die bestellingen via het internet stagneren.

Artikel 5 Levering 
1. De levering wordt steeds geacht te geschieden op het bedrijf van ‘t Groenteschuurtje, tenzij anders is bepaald. Het vervoer naar het afleveradres van de begunstigde geschiedt op risico van ‘t Groenteschuurtje.
2. Vanaf het eerste moment van levering op het afleveradres van begunstigde, komt het risico voor afnemer. Begunstigde moet zorgdragen dat op afgesproken moment de bestelling door ‘t Groenteschuurtje aan begunstigde overgedragen kan worden. Indien bestelling niet overgedragen kan worden, zal de bestelling op het afleveradres van begunstigde worden achtergelaten, dit geheel voor risico van de begunstigde.
3. ’t Groenteschuurtje staat garant voor de kwaliteit van het geleverde tot aan het moment van levering.
4. Het middel van vervoer en de wijze van uitvoering van de bestelling wordt naar beste weten gekozen. ‘t Groenteschuurtje zal voor de gemaakte keuze niet aansprakelijk zijn, tenzij de afnemer zou aantonen dat aan ‘t Groenteschuurtje opzet of grove schuld te verwijten valt. 
5. Overeengekomen leveringstijden zullen door ‘t Groenteschuurtje zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding daarvan maakt ‘t Groenteschuurtje niet aansprakelijk en geeft niet het recht de overeenkomst te annuleren. 
6. ‘t Groenteschuurtje behoudt zich het recht voor bestellingen niet uit te voeren indien de klant nog openstaande rekeningen heeft die niet binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn betaald. ‘t Groenteschuurtje is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de klant ten gevolge van het niet leveren. 
7. Wanneer blijkt dat uw bestelling retour komt omdat bestelling niet op eerste moment bij de begunstigde afgeleverd c.q. achtergelaten kon worden, geeft dit geen recht op nieuwe levering (op een ander adres). Uw bestelling wordt uitgevoerd conform uw verzoek, u dient uzelf ervan te verzekeren dat begunstigde in staat is de bestelling aan te nemen.

Artikel 6 Betaling 
1. Bestellingen via groenteschuurtjeonline dienen te worden betaald middels een van de op groenteschuurtjeonline aangeboden betaalmethoden.

2. Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijking, dit laatste behalve in geval van faillissement dan wel verlening van surseance van betaling aan klant, geschieden direct op de site (zie sub 1) of, alleen na overleg met ’t Groenteschuurtje, middels overschrijving op het bankrekening nummer van ‘t Groenteschuurtje. 
4. Ingeval van niet, dan wel niet tijdige betaling of stornering van betaling, komen voor rekening van de klant alle kosten, zowel buiten gerechtelijke als de gerechtelijke kosten die ‘t Groenteschuurtje in verband met de inning van de vordering maakt waarin tevens begrepen extra administratiekosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het order bedrag met een minimum van 50 euro, dit alles exclusief omzetbelasting.

Artikel 7 Eigendom 
1. Alle geleverde producten blijven eigendom van ‘t Groenteschuurtje totdat deze volledig zijn betaald.

Artikel 8 Klachten en garantie
1. ‘t Groenteschuurtje hanteert 100% garantie op smaak en kwaliteit van het product. Voorwaarde is dat producten, direct na het aannemen of achterlaten hiervan, worden bewaard en/of verwerkt volgens het advies van ’t Groenteschuurtje.
2. Bezorg- of verzendkosten, betalingskosten en andere kosten vallen niet onder de garantieregeling.
3. De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende groente- en fruitproducten en andere producten. 
4. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na aflevering door ‘t Groenteschuurtje te worden gemeld aan ‘t Groenteschuurtje.
5. Ingeval aan alle voorwaarden is voldaan, heeft afnemer recht op een vervangend product of een kortingscode te gebruiken bij een volgende bestelling of geld terug door bijschrijving op het rekeningnummer waarmee bestelling betaald is. ‘t Groenteschuurtje bepaalt welke oplossing toegepast wordt.
6. Klachten die betrekking hebben op een bepaalde levering oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen en geven geen recht betaling voor de betreffende of voorafgaande of latere levering te weigeren. 
7. Gebreken bij een deel van het geleverde, geven de klant niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.

Artikel 9 Toepasselijk recht 
1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing. 
2. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien is eveneens het Nederlands Recht van toepassing. 
3. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze bepaling als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze voorwaarden voor de overige bepalingen van kracht blijven en beide partijen blijven binden. 
4. Alle geschillen (ook die slecht door één der partijen als zodanig worden aangemerkt) met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen ‘t Groenteschuurtje en een in het buitenland gevestigde klant gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter die bevoegd is in het gebied waar ‘t Groenteschuurtje gevestigd is.

Artikel 10 Persoonsgegevens 
1. Uw gegevens hebben wij nodig om uw bestellingen en betalingen te kunnen afhandelen. Wij geven uw gegevens niet door aan derden. Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor klantgerichte marketing van ’t Groenteschuurtje.
2. Ons privacy statement is van toepassing.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definitie
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
- Groenteschuurtjeonline, de rechtspersoon mts. ’t Groenteschuurtje, gevestigd aan de Oostkapelseweg 87 4353EG Serooskerke, ingeschreven onder KvK-nummer 22034802.
- Afnemer: Een consument of bedrijf dat gebruik maakt van diensten van groenteschuurtjeonline en opdrachten en orders via deze internetsite
doorgeeft en op deze manier een overeenkomst aangaat met ‘t Groenteschuurtje.
- Begunstigde: De persoon of het bedrijf die of dat een bestelling ontvangt die bij groenteschuurtjeonline is besteld.
Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten door ‘t Groenteschuurtje aangegaan met derden via groenteschuurtjeonline. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de bepalingen van deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden geacht door de betrokken partijen te zijn geaccepteerd. Bij het bestellen in de webshop op groenteschuurtjeonline en het uitvoeren van de betaling, accepteert de klant de algemene voorwaarden. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en zullen na ondertekening van beide partijen als aanvulling op de Algemene Voorwaarden worden geaccepteerd.
Artikel 3 Aanbiedingen / Overeenkomsten
Alle door of namens ‘t Groenteschuurtje in dag- of weekbladen, via e-mail, internet, of in sociale media gedane aanbiedingen terzake van prijzen, offertes, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor ‘t Groenteschuurtje op geen enkele wijze bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Artikel 4 Overmacht
Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet ‘t Groenteschuurtje dit de koper zo snel mogelijk per telefoon met schriftelijke bevestiging berichten, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. ‘t Groenteschuurtje kan in geval van overmacht – na overleg met de klant – de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan.
Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde soortgelijke omstandigheden:
- te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveringsbedrijven,
- belemmerende maatregelen van overheidswege,
- geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat, -- rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen,
- geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productie apparaat van – of werkstakingen of uitsluiting in – ‘t Groenteschuurtje of in dat waarvan goederen of grondstoffen c.q. producten worden betrokken,
- storingen op internetcomputers en -servers en/of telefoonverbindingen die bestellingen via het internet stagneren.
Artikel 5 Levering
1. De levering wordt steeds geacht te geschieden op het bedrijf van ‘t Groenteschuurtje, tenzij anders is bepaald. Het vervoer naar het afleveradres van de begunstigde geschiedt op risico van ‘t Groenteschuurtje.
2. Vanaf het eerste moment van levering op het afleveradres van begunstigde, komt het risico voor afnemer. Begunstigde moet zorgdragen dat op afgesproken moment de bestelling door ‘t Groenteschuurtje aan begunstigde overgedragen kan worden. Indien bestelling niet overgedragen kan worden, zal de bestelling op het afleveradres van begunstigde worden achtergelaten, dit geheel voor risico van de begunstigde.
3. ’t Groenteschuurtje staat garant voor de kwaliteit van het geleverde tot aan het moment van levering.
4. Het middel van vervoer en de wijze van uitvoering van de bestelling wordt naar beste weten gekozen. ‘t Groenteschuurtje zal voor de gemaakte keuze niet aansprakelijk zijn, tenzij de afnemer zou aantonen dat aan ‘t Groenteschuurtje opzet of grove schuld te verwijten valt.
5. Overeengekomen leveringstijden zullen door ‘t Groenteschuurtje zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding daarvan maakt ‘t Groenteschuurtje niet aansprakelijk en geeft niet het recht de overeenkomst te annuleren.
6. ‘t Groenteschuurtje behoudt zich het recht voor bestellingen niet uit te voeren indien de klant nog openstaande rekeningen heeft die niet binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn betaald. ‘t Groenteschuurtje is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de klant ten gevolge van het niet leveren.
7. Wanneer blijkt dat uw bestelling retour komt omdat bestelling niet op eerste moment bij de begunstigde afgeleverd c.q. achtergelaten kon worden, geeft dit geen recht op nieuwe levering (op een ander adres). Uw bestelling wordt uitgevoerd conform uw verzoek, u dient uzelf ervan te verzekeren dat begunstigde in staat is de bestelling aan te nemen.
Artikel 6 Betaling
1. Bestellingen via groenteschuurtjeonline dienen te worden betaald middels een van de op groenteschuurtjeonline aangeboden betaalmethoden.
2. Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijking, dit laatste behalve in geval van faillissement dan wel verlening van surseance van betaling aan klant, geschieden direct op de site (zie sub 1) of, alleen na overleg met ’t Groenteschuurtje, middels overschrijving op het bankrekening nummer van ‘t Groenteschuurtje.
4. Ingeval van niet, dan wel niet tijdige betaling of stornering van betaling, komen voor rekening van de klant alle kosten, zowel buiten gerechtelijke als de gerechtelijke kosten die ‘t Groenteschuurtje in verband met de inning van de vordering maakt waarin tevens begrepen extra administratiekosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het order bedrag met een minimum van 50 euro, dit alles exclusief omzetbelasting.
Artikel 7 Eigendom
1. Alle geleverde producten blijven eigendom van ‘t Groenteschuurtje totdat deze volledig zijn betaald.
Artikel 8 Klachten en garantie
1. ‘t Groenteschuurtje hanteert 100% garantie op smaak en kwaliteit van het product. Voorwaarde is dat producten, direct na het aannemen of achterlaten hiervan, worden bewaard en/of verwerkt volgens het advies van ’t Groenteschuurtje.
2. Bezorg- of verzendkosten, betalingskosten en andere kosten vallen niet onder de garantieregeling.
3. De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende groente- en fruitproducten en andere producten.
4. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na aflevering door ‘t Groenteschuurtje per e-mail te worden gemeld aan ‘t Groenteschuurtje. Er dient een foto van het zichtbare gebrek te worden meegezonden.
5. Ingeval aan alle voorwaarden is voldaan, heeft afnemer recht op een nieuw product middels een kortingscode of geld terug door bijschrijving op het rekeningnummer waarmee bestelling betaald is. ‘t Groenteschuurtje bepaalt welke oplossing toegepast wordt.
6. Klachten die betrekking hebben op een bepaalde levering oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen en geven geen recht betaling voor de betreffende of voorafgaande of latere levering te weigeren.
7. Gebreken bij een deel van het geleverde, geven de klant niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.
Artikel 9 Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing.
2. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien is eveneens het Nederlands Recht van toepassing.
3. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze bepaling als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze voorwaarden voor de overige bepalingen van kracht blijven en beide partijen blijven binden.
4. Alle geschillen (ook die slecht door één der partijen als zodanig worden aangemerkt) met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen ‘t Groenteschuurtje en een in het buitenland gevestigde klant gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter die bevoegd is in het gebied waar ‘t Groenteschuurtje gevestigd is.
Artikel 10 Persoonsgegevens
1. Uw gegevens hebben wij nodig om uw bestellingen en betalingen te kunnen afhandelen. Wij geven uw gegevens niet door aan derden. Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor klantgerichte marketing van ’t Groenteschuurtje.
2. Ons privacy statement is van toepassing.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Aanbieding

Sperzieboontjes € 1,95 € 1,45
© 2017 - 2019 groenteschuurtjeonline | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.